• Home
 • Praktische informatie
 • Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels SSB

Voor het bestuur van de Stichting Sportpark Brandevoort (SSB)staat voorop dat alle aangesloten organisaties met plezier en veilig hun sport kunnen bedrijven. Natuurlijk is winnen leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Wij zijn ervan overtuigd dat sport pas echt leuk kan zijn als we met respect voor elkaar het spel spelen. Wij verwachten dan ook dat al onze medewerkers, of ze nu betaald worden dan wel op vrijwillige basis actief zijn op Sportpark Brandevoort, de volgende gedragsregels in ogenschouw nemen: 

 • Wij pesten, schelden en intimideren niet;
 • Wij houden ons aan afspraken;
 • Wij praten mét elkaar en niet óver elkaar;
 • Wij laten het sportpark én de kleedkamers schoon en in goede staat achter;
 • Wij gedragen ons als een goede gastheer / gastvrouw;
 • Wij gebruiken geen alcohol buiten de kantine of het terras en respecteren <18=nix;
 • Wij roken niet op het sportpark buiten de aangewezen rookplek;
 • Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in;
 • Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld;
 • Wij respecteren elkaars- en verenigingseigendommen.

Als bestuur van SSB zijn we er van overtuigd dat we er met deze gedragsregels samen voor kunnen zorgen dat op Sportpark Brandevoort plezier en respect voorop staat!

Aannamebeleid

SSB hanteert een aannamebeleid voor zijn vrijwilligers en betaalde medewerkers
In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde medewerker die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.
Het is uitermate belangrijk dat de aangesloten verenigingen onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij onze medewerkers in veilige handen zijn.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe mensen doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • een kennismakingsgesprek; 
 • eventuele controle van diverse referenties; 
 • het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dat herhalen we elke 3-5 jaar;
 • bekend maken met de geldende gedragsregels.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze organisatie te ambiëren.

Gedragsregels NOC/NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. 
De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie sporter en medewerker te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Mocht er zich een ongewenste situatie voordoen, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Peter van den Hurk. Neem contact op via 06 46675473 en/of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.